https://www.facebook.com/kasetfanpag

:: สายตรงคณบด ::

 

 
  ระดับหลักสูตร
    ประวัติคณะเกษตรศาสตร์
    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
    โครงสร้างการบริหารงาน
   
   
   
   
     
     
   
   
   
 
     
  
 
   
 
 
   
 
  ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (โดยย่อ)
   การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรกรรมเริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมกับการจัดตั้งสถาบัน (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479) แต่เดิมเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุตรดิตถ์” วิชาเกษตรกรรมได้ถูกบรรจุเป็นวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาทุกคน และการจัดการศึกษาสายเกษตรศาสตร์มีการวิวัฒนาการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ
      พ.ศ. 2498  ยกฐานะเป็น “ หมวดวิชาเกษตรกรรม ”  
      พ.ศ. 2511  มีการยกฐานะเป็น “ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ”  
      พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์   
      พ.ศ. 2526  เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาพืชศาสตร์ 
      พ.ศ. 2530  เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร         
      พ.ศ. 2536  เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
      พ.ศ. 2540  เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 
      พ.ศ. 2544     คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะคณะกรรมการสภาประจำสถาบันในการประชุมครั้ง2/2544 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ และประกาศเป็นคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2544    ดำเนินการจัดการศึกษาอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ (บ้านหมอนไม้ ) หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้  ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีพื้นที่รวม 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวาและแบ่งการบริหารจัดการด้านวิชาการออกเป็น 1 สำนักงาน คือสำนักงานคณบดี  และมีการจัดการศึกษาใน  3 โปรแกรมวิชา  คือ   
           โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
           โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
           โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
      พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีโปรแกรมวิชา  1โปรแกรม คือโปรแกรมวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชา  คือ 
           หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
           หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
           หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร 
      พ .ศ .   2548 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยการออกประกาศใช้ พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีโปรแกรมวิชา 1 โปรแกรม คือโปรแกรมวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
           หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
           หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
           หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร
      พ.ศ. 2548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549
      พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นหน่วยงานภายในคณะเทียบเท่ากองในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2549
      พ .ศ. 2552 คณะเกษตรศาสตร์ได้ปิดหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552
      พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งภาควิชา พ .ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งภาควิชา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 กำหนดให้มีการจัดตั้งภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      พ .ศ. 2554 ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ที่อนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
      ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินจัดการศึกษา ณ บ้านหมอนไม้ เลขที่ 162 หมู่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่รวม 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา มีการแบ่งการบริหารจัดการด้านวิชาการออกเป็น 1 สำนักงาน คือ สำนักงานคณบดี และ 1 ภาควิชา มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการรวม 35 คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม 7 กลุ่มอาคาร พื้นที่ใช้สอย 4,072.52ตารางเมตร มีแปลงปฏิบัติการวิจัยพืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ และสิ่งแวดล้อม รวม 74 ไร่ นอกจากนั้นยังบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสารสนเทศภายใต้ชื่อ http://kaset.uru.ac.th/ รวมทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 
   
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ปรัชญา 
.....พัฒนาคน พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเทศยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 
     ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยมุ่งพัฒนาคณะให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

พันธกิจ
     1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม
     2. ส่งส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3. ให้บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น 
     4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมาย
      1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
      2. ผลิตงานวิจัย เอกสาร ตำรา และบทความวิชาการที่เชื่อมโยงบูรณาการภูมิปัญญาสากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน
      3. ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
      4. มีกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
      5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคณะให้มีความรู้ ความสามารถและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
      6. มีกลไกบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ ให้ได้ตามระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
      7. ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรของคณะ และร่วมมือกับชุมชน ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
162 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5581-7700 ต่อ 12 แฟกซ์ .0-5581-7700 ต่อ 16
E-mail : agriuru@mail.uru.ac.th , http://kaset.uru.ac.th/
© 2015 Kaset URU . All rights reserved