https://www.facebook.com/kasetfanpag

:: สายตรงคณบด ::

 

ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน
กลุ่มงานอาคารสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
กลุ่มงานแปลงปฏิบัติการและฐานการเรียนรู้
 

 


อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม


อาจารย์ดรุณี มูลโรจน์ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  พัทดิพันธ์ปรีดา อาจารย์นันทา เป็งเนตร์
 

อาจารย์ นคร สานิชวรรณ
อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม
อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข
   
   
 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
162 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5581-7700 ต่อ 12 แฟกซ์ .0-5581-7700 ต่อ 16
E-mail : agriuru@mail.uru.ac.th , http://kaset.uru.ac.th/
© 2015 Kaset URU . All rights reserved