ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

View
อาจารย์ดรุณี นาคเสวี

รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

View
อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา

รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

View
อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์

รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

View
อาจารย์นคร สานิชวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี

View
อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

View
อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

View