ผลของวัสดุห่อต่อคุณภาพของทุเรียนพันธ์หมอนทอง
ตัดแต่งพร้อมบริโภค
  การประยุกต์ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อขอรับรอง GAP แปลงผลิตทางการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Excel) กับการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อการคำนวณตัวเลข
ทางการเกษตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2554
  การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา
การวางแผนการทดลอง และสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
  ศึกษาผลของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรต์
ต่อการฟอกฆ่าเชื้อ และชิ้นส่วนของผักปลังแดง
(Basella rubra L.) ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับงานบริการวิชาการในบทเรียนเรื่อง
การปลูกพืชไร้ดิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนวิชาเคมีอาหาร
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน รายวิชาอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น
  การพัฒนาการสอนวิชา วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ