ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร  
ฐานข้อมูลภายใน ศูนย์ประสานงานนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ  
ข้อมูลสารสนเทศด้านพืช กรมวิชาการเกษตร  
ข้อมูลการวิจัยด้านการเกษตร สำนักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  
ระบบฐานข้อมูลชุดดิน ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร  
ฐานข้อมูลพืชสวน สถาบันวิจัยพืชสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ฐานข้อมูลสมุนไพร(Thai Herb Database) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระบบฐานข้อมูลทรัพยาการของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ฐานข้อมูลวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ข้อมูลผลงานวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ข้อมูลความรู้ด้านอาหารสัตว์ กรมปศุสตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  
ฐานความรู้เรื่องความปลองภัยด้านสารเคมี ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
แหล่งข้อมูลด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน  
การจัดการลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย  
ฐานข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยาการน้ำ กรมทรัพยากรมน้ำ  
ฐานข้อมูลเครือข่ายเทคโนโลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง  
คลังข้อมูล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)  
ศูนย์ความรู้ ฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)  
ฐานข้อมูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ  
ระบบสิทธิบัตร ห้องสมุดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ  
หมวดหมู่งานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)