บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
 
 
  • กำหนดนโยบายในการทำงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
  • ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์
  • ให้คำปรึกษาและหาแหล่งเงินทุนในการทำวิจัย
  • สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
  • กำหนดแนวทางดำเนินงาน การบริหารวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • ประเมินสัมฤทธิ์ผลของงานด้านการบริการวิชาการของคณะ
 
Address | หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้  ตำบลป่าเซ่า  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5581-7700 ต่อ 12 Fax. 0-5581-7700  ต่อ  16
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537