ความเป็นมา
            การวิจัยเป็นพันธกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  เพื่อให้พันธกิจดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหวัง จึงได้จัดตั้งคณะทำงานในหน่วยจัดการงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ (Kaset-Research Managament Unit) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในการทำงานวิจัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบทั้งในกระบวนการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย และการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ ดังนั้นทางคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการขึ้น เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อต้องการให้สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรการจัดการศึกษาและครอบคลุมการพัฒนาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ด้านหนึ่งคือการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ท้องถิ่น
ปรัชญาและพันธกิจ
            หน่วยจัดการงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ยึดถือ ปรัชญา และพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินการ กล่าวคือ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยมีพันธกิจในการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแบบบูรณาการกับชุมชนและประเทศชาติ
เป้าหมาย
            มีผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่าปีละ 5  ชื่อเรื่อง
  • การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัยให้กับบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ และบุคคลอื่นที่มีความสนใจ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  • สร้างและพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือที่สนับสนุนให้มีการทำวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
  • จัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการบริการวิชาการและระบบสารสนเทศ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
     
 
Address | หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้  ตำบลป่าเซ่า  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5581-7700 ต่อ 12 Fax. 0-5581-7700  ต่อ  16
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537