พันธกิจด้าน "การวิจัย" ภาควิชาเกษตรและอุตรสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ชื่อ-สกุล ห้วหน้า
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งทุน
งบประมาณ
วิจัย(บาท)
การนับภาระงาน
ผู้ร่วมวิจัย
สถานภาพ
โครงการ
วิจัย
เอกสารประกอบ
ภาระงาน
(คาบ/สัปดาห์)
การนับภาระงาน
(ครั้งที่)
 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคแบบครบวงจรสำหรับชุมชน บ้านห้วยบง จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการวิจัยพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
329,900
8
3
อาจารย์พจนีย์ แสงมณี
น.ส.สร้อยรัตน์ดา สามโพธิ์ศรี
นายสุทธิรัตน์ ปาลาศ
นายลือ เกิดสาย
เสร็จสมบูรณ์
สัญญาทุน
บทคัดย่อ
เอกสารฉบับเต็ม 1
เอกสารฉบับเต็ม 2
การเผยแพร่
โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตรดิตถ์ท่าเหนือ : เมืองน่าอยู่ สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
190,000
8
1
อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
อาจารย์ ดร.พนินทร์ เถือนศรี
นายสุทธิรัตน์ ปาลาศ
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมติ แอทคินสัน
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทุเรียนหลงลับแลในระบบวนเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,329,900
8
2
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
อาจารย์พจนีย์ แสงมณี
อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหนาม
อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมติ แอทคินสัน
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม ความหลากหลายของใส้เดือนดินเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
113,950
6
1
-
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 อาจารย์วิภา ประพินอักษร การผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์ ครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
87,000
8
1
อาจารย์นันทา เป็งเนตร
อาจารย์ดรุณี มูลโรจน์
อาจารย์นคร สานิชวรรณ
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 อาจารย์ปิยวรรณ  ปาลาศ ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
625,952
6
1
อาจารยย์กานต์ธิดา  ไชยมา
อาจารย์รสสุคนธ์  วงษ์ดอกไม้
นางสุภัทรตรา  สุขะ
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ชื่อ-สกุล ห้วหน้า
โครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งทุน
งบประมาณ
วิจัย(บาท)
การนับภาระงาน
ผู้ร่วมวิจัย
สถานภาพ
โครงการ
วิจัย
เอกสารประกอบ
ภาระงาน
(คาบ/สัปดาห์)
การนับภาระงาน
(ครั้งที่)
 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตรดิตถ์ท่าเหนือ : เมืองน่าอยู่ สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)    
190,000
8
2
อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
อาจารย์ ดร.พนินทร์ เถือนศรี
นายสุทธิรัตน์ ปาลาศ
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมติ แอทคินสัน
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน 
 อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทุเรียนหลงลับแลในระบบวนเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,329,900
8
3
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
อาจารย์พจนีย์ แสงมณี
.อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหนาม
อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมติ แอทคินสัน
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม ความหลากหลายของใส้เดือนดินเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
113,950
6
2
-
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 อาจารย์วิภา ประพินอักษร การผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์ เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
87,000
8
2
อาจารย์นันทา เป็งเนตร
อาจารย์ดรุณี มูลโรจน์
อาจารย์นคร สานิชวรรณ
อยู่ระหว่างการวิจัย
สัญญาทุน
 
                        
    Address : หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  Tel : 0-5581-7700 ต่อ 12 Fex : 0-5581-7700 ต่อ 16
  http://kaset.uru.ac.th/KRMU