ไส้เดือนดิน สินทรัพย์ของเกษตรกรไทย
ฐานการเรียนรู้ไส้เดือนดิน
ชุมชนไบโอแก๊ส
พลัง+งาน ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน
การผลิตทุเรียน-ลองกอง
ข้าวเคลือบสมุนไพรดอกคำฝอย
อุตรดิตถ์โมเดล 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด
รู้ค่าพลังงาน ตอนห้วงบง
สถานีประชาชน : พลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อชุมชน