บทนำ
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ขั้นตอน
  URU-Teach 01
  URU-Teach 02
  URU-Teach 03
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3
   
 
  หน้าปก
  บทนำ
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ขั้นตอน
  URU-Teach 01
  URU-Teach 02
  URU-Teach 03
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3
   
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าด้านการวิจัย
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าด้านการบริการวิชาการ
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าด้านการวิจัย2555
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2552