ผังขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานรับ-ส่งหนังสือคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศ เรื่อง กำหนดการแต่งกายของบุคลากร (ลว 23 พค.56)
บันทึกแจ้งเวียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ งานเอกสารและพัสดุมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ลว 19 กพ.56
ประกาศ ประเภทของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลว 13 กพ.56
ประกาศ ประเภทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลว 13 กพ.56
ประกาศ ตำแหน่งหรือระดับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ลว 13 กพ.56
ประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลว 13 กพ.56
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ลว 13 กพ.56
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ลว 13 กพ.56
ประกาศ การแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ลว 13 กพ.56
คำสั่ง 547 มอบอำนาจและภารกิจให้ ผอ.สนง.อธิการบดี ผอ.สถาบัน สำนักและหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฯ ลว 13 กพ.56
คำสั่ง 546 มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ฯ ลว 13 กพ.56
คำสั่ง 545 มอบอำนาจรักษาการรองอธิการบดี ลว 13 กพ.56
คำสั่ง 544 มอบภารกิจและอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ลว 13 กพ.56
ประกาศ มรอ.เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ (29 ม.ค.56)
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดูแล รักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินราชการคณะเกษตรศาสตร์ (31 มค.56)
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรียนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยแก่บุคลากร (ยกเลิก)
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เกณฑ์ที่ 1)
   
1 2